شماره حساب ها جهت کمک های مردمی:

بانک ملی – سیبا                                         0121702170009

بانک سپه-جاری طلایی                                  782800102111

بانک انصار                                             1-1100000-43-1142

بانک مهر اقتصاد                                    1-101012-859-7822