اعزام نیروی متخصص، فنی و نیروی کار جهت کمک به پروژه های عتبات عالیات

 با توجه به اجرای پروژه های مختلف عمرانی در عتبات عالیات، ستاد بازسازی عتبات عالیات استان بر حسب اعلام نیاز ستاد مرکزی عتبات به نیروی کار فنی مورد نیاز در نجف الاشرف، کربلای معلی، کاظمین و سامرا از داوطلبین متبرع در تخصص های مختلف ساختمانی و فنی  از قبیل بنا، آرماتوربند، قالب بند، سنگ کار، سنگ بر، سیمان کار، کاشیکار، لوله کش، سیم کش، جوشکار، نقاش و ... و نیروهای متخصص دستگاه های فنی ثبت نام و به مدت 30 روز کاری اعزام نموده است.

در مجموع از سال 83 تا پایان سال 96، تعداد  1700  نفر در قالب  96 گروه  کاری به عتبات عالیات اعزام گردیده اند.

لازم به ذکر است این نیازمندی و اعزام تا اتمام پروژه های اعتاب مقدسه ادامه خواهد یافت ، انشاء الله ...

 

جدول تفکیکی اعزام نیروی فنی تخصصی به اعتاب مقدسه

سال اعزام

گروه های اعزامی

جمع نفرات

سال 83

گروه اول

40 نفر

سال 84

گروه های دوم، سوم، چهارم

104 نفر

سال 85

گرو های پنجم ، ششم، هفتم و هشتم

153 نفر

سال 86

گروه نهم

33 نفر

سال 87

گروه های دهم و یازدهم و دوازدهم

50 نفر

سال 88

گروه های سیزدهم و چهاردهم ، پانزدهم، شانزدهم و هفدهم

162 نفر

سال 89

---

--- نفر

سال 90

گروه هجدهم

24 نفر

سال 91

گروه های نوزدهم ، بیستم، بیست و یکم، بیست و دوم، بیست و سوم، بیست و چهارم و بیست و پنجم

91 نفر

سال 92

گروه های بیست و ششم، بیست و هفتم، بیست و هشتم، بیست و نهم، سی ام، سی و یکم، سی و دوم، سی و سوم، سی و چهارم

289 نفر

سال 93

گروه های سی و پنجم، سی و ششم، سی و هفتم، سی و هشتم، سی و نهم، چهلم، چهل و یکم، چهل ودوم، چهل و سوم، چهل و چهارم، چهل و پنجم، چهل وششم، چهل و هفتم، چهل و هشتم

125 نفر

سال 94

گروه های چهل و نهم، پنجاهم، پنجاه و یکم، پنجاه ودوم، پنجاه وسوم، پنجاه و چهارم، پنجاه و پنجم، پنجاه و ششم، پنجاه و هفتم و پنجاه و هشتم

133 نفر

سال 95

گروه های پنجاه و نهم، شصت و شصت و یکم، شصت و دوم، شصت و سوم، شصت و چهارم، شصت و پنجم، شصت و ششم، شصت و هفتم، شصت و هشتم، شصت و نهم، هفتادم، هفتاد ویکم، هفتاد ودوم، هفتاد وسوم، هفتاد وچهارم، هفتاد وپنجم، هفتاد وششم، هفتاد و هفتم

180 نفر

سال 96

گروه های هفتاد وهشتم، هفتاد ونهم، هشتادم، هشتاد ویکم، هشتاد ودوم، هشتاد وسوم، هشتاد وچهارم، هشتاد وپنجم، هشتاد وششم، هشتاد وهفتم، هشتاد وهشتم، هشتاد ونهم، نودم، نود و یکم، نود و دوم

316 نفر