سبک سازی سقف

رواق های حرم مطهر امیرالمومنین حضرت علی (ع) در نجف الاشرف :

( سال 85 تا 86)

مساحت سقف 3000 متر مربع

ارتفاع برداشت بارهای اضافی سقف 50 سانتی متر

جمع برداشت بار اضافی 1500 متر مرکعب