كاش روزي بنويسند به ديوار بقيع                              يك فراخوان كمك؛ طرح احداث ضریح

كاش روزي بنويسند به ديوار بقيع                             كارگران مشغولند ؛ طرح احداث ضريح

كاش روزي بنويسند به ديوار بقيع                                        چند روز مانده به اتمام ضريح