اربعین آمد و اشکم ز بصر می آید                       گوییا زینب محزون ز سفر می آید
باز در کرب و بلا شیون و شینی برپاست                کز اسیران ره شام خبر می آید

 اربعین حسینی بر تمامی عاشقان و رهروان آن حضرت تسلیت باد.